Faaliyet Alanlarımız

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ticaret Hukuku

Tüketici Hukuku

Ceza Hukuku

Bilişim Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması

Fikri Mülkiyet Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İdare Hukuku

Arabuluculuk Hizmetleri

Şirketlere Yönelik Danışmanlık

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık ve dava takip süreçleri hususlarında avukatlık hizmetlerini en güvenilir şekilde sunulmaktadır.

Detaylar…

İş Hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık ve dava takip süreçleri hususlarında avukatlık hizmetlerini en güvenilir şekilde sunulmaktadır. Ayrıca iş sözleşmesinden kaynaklı idari yaptırımların engellenmesi, değişen mevzuat ve olaylar kapsamında iş sözleşmelerinin uyumunun sağlanması, personellerin çalışma şartları hususunda mevzuat ışığında gerekli bilgilendirmelerin yapılarak müvekkillerin her türlü hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

İş Hukuku Alanında Başlıca Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

 • İşyeri yönetmeliklerinin hazırlanması/tadili
 • Sözleşmelerin Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar
 • Çalışan hak ve yükümlülüklerine ilişkin danışmanlık
 • Bireysel ve toplu iş sözleşmerinin hazırlanması, sona erdirilmesi
 • İşe iade davaları
 • Kıdem ve ihbar tazminatları, işçilik alacakları, iş kazasından kaynaklanan tazminatlar
 • Dava Takibi

Detaylar…

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren gerçek kişi tacir ya da şirketlere ticari sözleşmeler kapsamında ve ihtilafların çözümü hususunda danışmanlık, uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi hususunda hukuki hizmetler vermektedir.

Gerçek kişi tacir ve şirketlerin ticari ilişkilerinden kaynaklı karşılaşılabilecek olası riskler hususunda da önceden bilgilendirme yapılarak bu risklerin önüne geçilmesi ve müvekkillerinin her türlü yasal hakkının korunması için danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Ticari ihtilafların en hızlı ve makul bedeller doğrultusunda çözülmesi için gereken her türlü hukuki yardımın nitelikli ve üstün kalitedeki hukuki hizmetlerimiz ile müvekkillerimize sunmaktayız.

Ticaret Hukuku Alanında Başlıca Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

Haksız rekabetten kaynaklanan davalar, menfi tespit davaları, şirket birleşmeleri ve devralmaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

 • Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, İncelenmesi, Tadili
 • Şirket Kurulum İşlemleri
 • Birleşme, Satın Almalar, Bölünme Hizmetleri
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Ticari Anlaşmalardan Çıkan Uyuşmazlıklar
 • Dava Takibi

Ticaret Hukuku

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren gerçek kişi tacir ya da şirketlere ticari sözleşmeler kapsamında ve ihtilafların çözümü hususunda danışmanlık, uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi hususunda hukuki hizmetler vermektedir.

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku alanında tüketicilere, satıcılara, her türlü mal ve hizmet sağlayıcılara, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu vs. ilgili mevzuat kapsamında çıkabilecek ihtilafların çözümü ile sözleşmelerin hazırlanması ve tüketicilere ulaşması hususlarında danışmanlık hizmetlerinin verililmektedir.

Detaylar…

Tüketici hukuku alanında tüketicilere, satıcılara, her türlü mal ve hizmet sağlayıcılara, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu vs. ilgili mevzuat kapsamında çıkabilecek ihtilafların çözümü ile sözleşmelerin hazırlanması ve tüketicilere ulaşması hususlarında danışmanlık hizmetlerinin verililmektedir.

Tüketici Hukuku Alanında Başlıca Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

 • Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilafların çözümünde yapılacak işlemler ve dava takibi,
 • Kusurlu Mal ve Hizmetlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü
 • Mesafeli satım sözleşmelerinin ve ilgili diğer metinlerin hazırlanması,
 • Alım-Satım Sözleşmeleri Hazırlama
 • Tüketici Hukuku Konularında Danışmanlık

Fikri Mülkiyet Hukuku

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin fikri ve sınai haklarını koruyabilmek ve bu haklarından en iyi şekilde yararlanabilmesi için hem uyuşmazlık öncesi tescil ve talep işlemlerinde hem de Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler nezdinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Detaylar…

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin fikri ve sınai haklarını koruyabilmek ve bu haklarından en iyi şekilde yararlanabilmesi için hem uyuşmazlık öncesi tescil ve talep işlemlerinde hem de Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler nezdinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Marka hakkının veya patentin izinsiz kullanılması, kopya satışları, eserlerin izinsiz kullanılması ve/veya pazarlanması ve kuruluşların fikri haklarına yapılan saldırılar ile ilgili olarak; eser sahibinin tespiti davaları, tecavüzün tespiti davaları, tecavüzün men’i davaları, haksız rekabet davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları, marka ve patent iptal davaları gibi oldukça geniş bir yelpazesi olan Fikri Mülkiyet Hukuku alanında müvekkillerine en profesyonel şekilde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Başlıca Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

 • Patent, Marka ve Endüstriyel Tasarım Başvuru ve Tescil Hizmetleri
 • Fikri Mülkiyet Lisans İşlemleri
 • Marka ve Telif Hakları İhlallerine ilişkin Anlaşmazlıklar
 • Dava Takibi

Detaylar…

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, gayrimenkul hukuku alanında, taşınmaz alım-satımın sözleşmesin, kiralama sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, gibi birçok teknik alanda sözleşme hazırlama hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan davaların her aşamasının takibini yürütmek ve mahkemeler nezdinde yapılacak her türlü işlemin nitelikli olarak yapılması hususundaki hukuki hizmetler de verilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Alanında Başlıca Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

 • Müdahalenin men’i davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, ipotek davaları, kamulaştırma davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kira hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar
 • Gayrimenkul alım-satımı, kiralanması ve intifa hakkına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması/tadili
 • Kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Dava takibi

Gayrimenkul Hukuku

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, gayrimenkul hukuku alanında, taşınmaz alım-satımın sözleşmesin, kiralama sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, gibi birçok teknik alanda sözleşme hazırlama hizmeti sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, icra ve iflas hukuku alanında, müvekkillerinin alacaklarını tahsil etmek amacıyla icra takibinin başlatılmasından son aşamasına kadar her türlü hizmeti vermekte olup, bunun yanı sıra borca ve imzaya itiraz, menfi tespit davaları, istirdat davaları, istihkak davaları ve ihtiyati haciz gibi bütün alanlarda danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermektedir.

Detaylar…

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, icra ve iflas hukuku alanında, müvekkillerinin alacaklarını tahsil etmek amacıyla icra takibinin başlatılmasından son aşamasına kadar her türlü hizmeti vermekte olup, bunun yanı sıra borca ve imzaya itiraz, menfi tespit davaları, istirdat davaları, istihkak davaları ve ihtiyati haciz gibi bütün alanlarda danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Başlıca Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

 • İcra ve İflas takiplerinin başlatılması
 • İtiraz, şikayet, menfi tespit ve istirdat davaları,
 • İhtiyati haciz
 • Mahkeme ilamlarının infazı
 • Teminat İşlemleri
 • Dava Takibi

Detaylar…

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerini hangi taraf sıfatına ait olduğu farketmeksizin adil yargılanma hakkı kapsamında, güncel Yargıtay kararları ve mevzuat ışığında hukuki danışmanlık ve dava takip işlemleri hususunda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ceza Hukuku Alanında Başlıca Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

 • Bilişim Suçlarına ilişkin kovuşturma ve soruşturma aşamasına ilişkin danışmanlık ve dava takibi
 • Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin kovuşturma ve soruşturma aşamasına ilişkin danışmanlık ve dava takibi
 • Malvarlığına karşın işlenen suçlara ilişkin davaların takibi

Ceza Hukuku

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerini hangi taraf sıfatına ait olduğu farketmeksizin adil yargılanma hakkı kapsamında, güncel Yargıtay kararları ve mevzuat ışığında hukuki danışmanlık ve dava takip işlemleri hususunda hukuki hizmet sağlamaktadır.

İdare Hukuku

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, idarenin her türlü işlem ve eylemine karşı açılacak olan iptal ve tam yargı davaları, tazminat davaları, kanun-yönetmelik iptali vb. gibi her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde sizlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Detaylar…

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, idarenin her türlü işlem ve eylemine karşı açılacak olan iptal ve tam yargı davaları, tazminat davaları, kanun-yönetmelik iptali vb. gibi her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde sizlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İdare Hukuku Alanında Başlıca Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

 • İdari Başvurular
 • İhale konusu sözleşmelerin tadili
 • Kamu İmtiyaz Sözleşmeleri ve Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri Hazırlama ve Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 • İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı iptal ve tazminat davalarına ilişkin danışmanlık ve dava takip hizmetleri

Detaylar…

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, bilişim sistemleri ile işlenebilen her türlü hukuki ihlalden ve suç oluşturan faaliyetlerden kaynaklı olarak gerçek kişi, tacir veya şirketlerin her türlü hakkının korunması için gerekli işlemlerin yapılması ve ihtilafların çözülmesi amacıyla danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır.

Bilişim Hukuku Alanında Başlıca Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

 • Bilişim suçlarına ilişkin kovuşturma ve soruşturma aşamasının takibi
 • Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki ihlallerin tespiti için hukuki ve cezai işlemlerin takibi
 • Bilişim sistemleri ile yapılan ihlallerin tespiti içim arama işlemlerinin takibi ve raporların değerlendirilmesi

Bilişim Hukuku

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, bilişim sistemleri ile işlenebilen her türlü hukuki ihlalden ve suç oluşturan faaliyetlerden kaynaklı olarak gerçek kişi, tacir veya şirketlerin her türlü hakkının korunması için gerekli işlemlerin yapılması ve ihtilafların çözülmesi amacıyla danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen tüm veri sorumlularına veri işleme ve aktarma süreçlerine ilişkin olarak birtakım yükümlülükler getirilmiştir.

Detaylar…

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen tüm veri sorumlularına veri işleme ve aktarma süreçlerine ilişkin olarak birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Mevzuatımızdaki düzenlemeler kapsamında müvekkillerin hukuki sorumlulukları gereğince kişisel verilerin korunması hususunda da danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Başlıca Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

 • Hazırlık, planlama, eğitim yönlendirmeleri,
 • Dokümantasyon hazırlama
 • Verbis kayıtlarına yönelik danışmanlık
 • Mevzuat kapsamında güncelleme

Detaylar…

Taraflar arasındaki ihtilaflı hususların, mahkeme önüne gitmeksizin, tarafların süreçte etkin olacağı, kendi iradelerine göre kendi çözüm yollarını bulacağı, gizlilik prensibi ışığında, yargılamadan daha kısa sürede ve daha ekonomik nitelikte tarafların gerçek menfaatlerine yönelik uyuşmazlıkların çözümü hususunda tarafsız ve bağımsız nitelikteki arabuluculuk kurumu ile uyuşmazlık çözümlemesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda arabuluculuğa elverişli alanlarda taraflar arasındaki uyuşmazlığın barışçıl yöntemlerle her iki tarafın da kazanacağı bir anlaşma ortamı sunularak uyuşmazlığın çözümü hususunda arabuluculuk hizmetleri de sağlanmaktadır.

Arabuluculuk Hizmetleri

Şirketlere Yönelik Danışmanlık

Detaylar…

Ayhan & Kök Hukuk ve Danışmanlık, şirket müvekkillerine yönelik olarak aylık her türlü hukuki işlemlerin takibi, sözleşmelerin hazırlanması, çalışan ilişkilerine yönelik düzenlemeler yapılması, ticari sözleşmelerin incelenmesi, hazırlanması ve diğer hususlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.